Новини

ПИ ЕМ Консултинг - доставчик на обучение

От 10.10.2016 г., стартира електронно подаване на документи за кандидатстване на Доставчици на обучения (ДОб), желаещи да предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности за безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

ПИ ЕМ Консултинг кандидатства за доставчик на обучение по ОПРЧР 2014 - 2020, съобразно изискванията и сроковете обявени от Агенцията по заетостта.