Курсове

Озеленител
  • специалност „Парково строителство и озеленяване“ код 6220202. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 221 учебни часа; Практика – 439 учебни часа).
  • специалност „Цветарство“, код 6220201. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 212 учебни часа; Практика – 448 учебни часа).
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 660 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Озеленител
Цена за групово обучение 890 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване